Administratieve Structuur van de ASG

    De administratieve structuur van de ASG bestaat uit:

 1. Het BESTUUR
 2. De WERKENDE of GEWONE LEDEN (= EFFECTIEVE LEDEN)
 3. De TOEGETREDEN LEDEN
 4. De WERKGROEPEN

     Voor meer details zie document "ASG Lidmaatschap en Bestuur".

Huidig Bestuur (zie PDF document) "ASG Raad van Bestuur"

BESTUUR

Het ASG “BSTUUR” bestaat uit de “RAAD VAN BESTUUR” (met de klassieke functies zoals heden van toepassing is) die rechtstreeks om de vier jaren verkozen wordt door de effectieve leden (volgende in 2011) en de “ADVIESRAAD”.

De Raad van Bestuur (RvB) voorziet volgende functies: voorzitter, één a twee ondervoorzitter(s), ASG secretaris (penningmeester/ledenbeheer), secretaris (Hasselt), verantwoordelijke ASG-publicaties, verantwoordelijke ASG-Nederland, Commissaris/Kwaliteitszorg en gemandateerden. De beslissingen worden genomen bij gewone meerderheid.

Een bevoegdheid van de RvB is tevens de instelling en ontbinding van werkgroepen/ commissies, e.a. met het toewijzen van een verantwoordelijke gemandateerde vanuit de Raad van Bestuur. Bij staking van stemmen is deze der voorzitter doorslaggevend.

Het Dagelijks Bestuur (DB) neemt eventuele dringende beslissingen of beslissingen die in de lijn liggen van deze van de RvB om de normale werkzaamheden dan de vereniging te laten vooruitgaan. Het DB bestaat uit de voorzitter, de ondervoorzitter(s), de secretaris(sen) en de penningmeester, eventueel aangevuld met de betrokken verantwoordelijke(n). De beslissingen worden genomen bij meerderheid. Bij staking van stemmen is deze der voorzitter doorslaggevend.

De Adviesraad wordt beschouwd als een bestuursorgaan. Deze geeft, zoals het woord het inhoud, advies aan de RvB over belangenverdediging, beleidsdoelstellingen, projecten en aanwervingen, e.a. Tevens wordt er van de leden van Adviesraad steun verwacht in het door de Raad van Beheer uitgetekend algemeen beleid.

De (externe) ASG - boekhouder/ accountant ondersteunt de financiële verantwoordelijke van het ASG-bestuuR

WERKENDE of GEWONE LEDEN

Of: EFFECTIEVE LEDEN

Werkende of gewone leden zijn de natuurlijke personen en rechtspersonen die bij de concrete werking van de vereniging in zijn totaliteit betrokken zijn. Zij worden door het Bestuur aangesteld als lid van de Algemene Vergadering van de vzw 

Zij zijn stemgerechtigd in de Algemene Vergadering en hebben alle rechten en plichten zoals voorzien in de wet van 16 januari 2003

TOEGETREDEN LEDEN

De toegetreden leden zijn de natuurlijke personen en rechtspersonen die door een bijzondere materiële (bv. abonnement op het ASG-tijdschrift) en/of immateriële bijdrage (bv. door deel uit te maken van een werkgroep) het doel van de vereniging mee helpen realiseren, maar niet bij de dagdagelijkse werking van de vereniging wensen betrokken te worden. Zij hebben geen stemrecht in de Algemene Vergadering.

Binnen de ASG hanteren we volgende verdeling:
De leden die een bestuurstaak vervullen en/of lid zijn van een commissie/werkgroep noemen we "werkende leden".
Verdere categorieën van toegetreden leden zijn: de "abonnementsleden" en daarnaast de "steunende leden", de "ere leden", de "gratis leden", de "publiciteitsleden" en de "ruilabonnementen".

WERKGROEPEN

Het actieterrein van de ASG omvat diverse werkvelden. Daarom zijn verschillende commissies/werkgroepen actief. Ze werken als autonome cellen binnen de ASG en zijn regionaal verspreid. Zelf hebben ze geen autonomie naar buiten uit. Ze zijn beleidsvoorbereidend en beleidsuitvoerend ten overstaande van de Raad van Bestuur. (Zie ASG Centrum --> Werkgroepen).

 • Administratieve zetel ASG
  p/a Stadsarchief
  Rederijkersstraat 42
  3500 Hasselt (B)
  VZW Ondernemingsnummer 422.459.744

 • Administratieve zetel ASG stichting
  p/a “Dormio Resort Maastricht”
  Kamer van Koophandel (NL)
  Registernummer 51802139


 • ASG Secretariaat:
  E-mail: secretariaat [at] asg [dot] be

 

 Lid worden?


Voor onze leden zijn er tal van extra voordelen:

 • toegang tot het ledengedeelte van onze website

 • 4 maal per jaar ons digitale magazine "Terroir"

 • mogelijkheid tot gratis opzoekigen in de "Bibliotheek van de Smaak"

 • deelname aan ASG Algemene Ledendag

 • ....